Algemene voorwaarden FysioSteps

FysioSteps is BIG geregistreerd en ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer: 34304691. FysioSteps is gevestigd te Assendelft. FysioSteps is gespecialiseerd in Fysiotherapie, (sport)Podologie, Bikefitting en Revalidatie. Ook zijn wij op de domeinen Personal Training, Voeding, Sport specifieke training, Conditie- en hersteltrainingen, (sport)Massage en Blessurebehandeling en advies actief.

Artikel 1. Begrippen

Organisatie/instelling: FysioSteps
Cliënt: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met FysioSteps voor beoefening van fysiotherapie en/of sport- en bewegingsactiviteiten dan wel andere zaken aangeboden door FysioSteps en waarmee cliënt zich heeft verenigd.
Personal trainer: Sjoerd Veenings of diens aangewezen vertegenwoordiger, hierna te noemen `Personal Trainer`
Fysiotherapeut: Sjoerd Veenings of diens aangewezen vertegenwoordiger, hierna te noemen fysiotherapeut
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en FysioSteps schriftelijk overeenkomen dat FysioSteps activiteiten die de cliënt met Personal Trainer heeft afgesproken zal verzorgen aan de cliënt.
Aangewezen vertegenwoordiger: een door FysioSteps ingehuurde ter zake kundige specialist.

Artikel 2. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan FysioSteps te worden afgegeven. FysioSteps kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onjuist of onvolledig invullen van het betreffende formulier. Pas na ontvangst en goedkeuring van het betreffende formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegeven of gestel dient u per omgaande aan FysioSteps door te geven.

Artikel 3. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal FysioSteps meedelen waar en wanneer de cliënt verwacht wordt. Dit is vooraf met de cliënt overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is FysioSteps bevoegd om in overleg met de cliënt een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor FysioSteps alsook voor de cliënt. Een trainingssessie met de Personal Trainer vindt minimaal één keer per week plaats voor de duur van 60 min, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer u een week, zegge 7 dagen, verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie na overleg door naar een nader overeen te komen datum en tijdstip. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies of dat extra door FysioSteps gemaakte kosten bij u in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Op FysioSteps rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de cliënt gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal cliënten van de activiteit wordt door FysioSteps bepaald. FysioSteps voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. FysioSteps is niet verantwoordelijk voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Voor elke door FysioSteps aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. FysioSteps kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. FysioSteps is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de cliënten mochten oplopen voor, tijdens of na dan wel ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is FysioSteps niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door FysioSteps georganiseerde activiteiten. FysioSteps is niet aansprakelijk als de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

De cliënt verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De cliënt verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen FysioSteps wegens vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die FysioSteps aanbiedt.

De cliënt is jegens FysioSteps volledig aansprakelijk wanneer FysioSteps op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door FysioSteps gegeven instructies aan deze cliënt. De cliënt dient FysioSteps te vrijwaren van kosten voor schade die hij of zij aan andere cliënten berokkent of heeft berokkend.

Artikel 6. Ontbinding

FysioSteps is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van de gemeente Zaanstad. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan de Personal trainer of een aangewezen vertegenwoordiger van FysioSteps. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 9 maanden.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal FysioSteps meedelen wanneer en hoe het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is FysioSteps gerechtigd de cliënt de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen direct opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan FysioSteps te hebben voldaan. Indien FysioSteps over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd brengt FysioSteps een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren. Op de diensten van FysioSteps zijn het dan geldend BTW hoog en laag tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is FysioSteps gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Ziekmelding

Indien de cliënt niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de cliënt dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan FysioSteps. Afspraken dienen ten minste 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders wordt 75% van de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 6 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts/specialist.

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. FysioSteps is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer behoudt FysioSteps het recht de betreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, ter beoordeling van FysioSteps kan een buitentraining worden afgelast. Op de algemene erkende Nationale feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de cliënt op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 10. Gezondheid

De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst met FysioSteps aan te gaan, zijn arts te raadplegen of na overleg met de Personal Trainer zich te consulteren tegen kostprijs aan een fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door de fysiotherapeut bij FysioSteps.

Artikel 11. Bescherming persoonsgegevens

FysioSteps maakt gebruik van digitale verslaglegging. Desbetreffende gegevens worden nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld. FysioSteps houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Artikel 12. Overige gevallen

FysioSteps maakt gebruik van digitale verslaglegging. Desbetreffende gegevens worden nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld. FysioSteps houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de cliënt zich de rechten en bevoegdheden voor die de cliënt toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door FysioSteps voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van FysioSteps. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van FysioSteps. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van FysioSteps zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door FysioSteps ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de cliënt verstrekte stukken mogen niet door FysioSteps zonder voorafgaande toestemming van de cliënt openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht worden op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de cliënt.

Artikel 14. Geschillen

Met eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot FysioSteps dan wel tot de Klachtenregeling fysiotherapie van de KNGF indien de klacht handelt omtrent fysiotherapie. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar FysioSteps is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Neem vrijblijvend contact op of kom gewoon even langs, we helpen u graag verder.

×